Postup pre darovanie 2% z dane

 Ak ste sa rozhodli, že chcete najviac 2% z Vašej zaplatenej dane poukázať nášmu klubu, je dôležité rozlíšiť či ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie za rok 2013 sama, alebo za Vás robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, alebo právnická osoba (firma).

Pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 Eur.
 3. Informácie o sebe, vypočítanú sumu a údaje o prijímateľovi vpíšte do tlačiva Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.

Obchodné meno alebo názov: HBC Košice Youth

Sídlo: Košice 040 20, Nám. kozmonautov 5

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42240905/----

 1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 • Do kolónky ROK sa píše 2013
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Fyzické osoby

Postup krokov pre tých, ktorí si daňové priznanie za rok 2013 podávajú sami:

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie, normálne si vypočítajte daň.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: HBC Košice Youth

Sídlo: Košice 040 20, Nám. kozmonautov 5

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42240905/----

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby sumu previedol v náš prospech.
 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Pre právnické osoby (firmy)

Pozor zmena! Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je s účinnosťou od 1. januára 2011 oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Takáto podmienka sa ustanovuje aj pre rok 2013, t.j. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2013. (zdroj: rozhodni.sk)

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: HBC Košice Youth

Sídlo: Košice 040 20, Nám. kozmonautov 5

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42240905/----

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Viac potrebných inrofmácií nájdete na webovom portáli ROZHODNI.SK